Det er lite man vet om disse aller minste sneglene (under 1 cm skall som voksne), de er vanskelige å finne og selv er jeg ikke veldig interessert i dem. Men dersom man ønsker å oppdage snegler som er nye for vitenskapen, i alle fall i Norge, må man utstyre seg med mikroskop og spade. Det håper jeg noen gjør. Merk at alle mål er oppgitt i mm (ikke cm som ellers). De lengre norske tekstene er hentet fra rødlista (fordi de ikke kunne linkes). Her er den foreløpige lista:

Cecilioides acicula

Nålsneglen blir opptil 5,5 × 1,2 mm og er kun kjent fra 2-3 steder i Norge, rødlistet som sårbar. I 1880 ble den samlet et uspesifisert sted i eller ved Oslo (Martens 1881), i 2006 ble den samlet i bergskrentene ved Akershus festning, også i Oslo, i 2008 ble den samlet samme sted som i 2006 (på fire dellokaliteter) (Olsen 2008) og i 2010 ble den tatt på toppen av en bratt kalkbergvegg like sør og vest for Brevik kirke i Porsgrunn, Telemark. Funnet i 1880 kan være gjort ved Akershus festning, så muligens er den kun kjent fra to lokaliteter. Arten er vidt utbredt i Europa, inklusive Sverige og Danmark, men ikke Finland, ofte innført med mennesker. Også innført til andre deler av verden, bl.a. New Zealand. Den lever hovedsakelig underjordisk, ofte dypt nede blant røtter eller i bergsprekker, gjerne på kalkrik grunn. Vanligvis registreres arten som døde skall i ilanddrevet materiale langs elver og innsjøer eller i jordhauger gravet opp av maur eller moldvarp. Det er usikkert hvorvidt den er innført til Norge. En fellesnevner kan være at alle funnstedene ligger svært nær sjøen og havneområder, og at deres forekomst i Norge har sammenheng med dumping av ballast i tidligere tider, gjerne før 1800. Vi kan ikke utelukke at arten også finnes på noen andre, tilsvarende lokaliteter i Norge. Åpen kalkrik mark, som arten ser ut til å foretrekke, er imidlertid under sterkt press fra diverse menneskelig aktivitet (eller mangel på sådan).  – AnimalBase Svenska blötdjur

Balea perversa

Tårnkøllesnegl, opptil 10 mm skallengde. Lever av lav på steiner og finnes helst i kalkrike områder. – AnimalBase Svenska blötdjur

Balea sarsii (=B. heydeni)

Vesttårnkøllesnegl er nylig skilt ut som egen art fra den langt vanligere Balea perversa (se Gittenberger mfl. 2006, Proschwitz 2009). Den er hovedsakelig en vestlig art, relativt nært knyttet til kyststrøk. Arten er funnet på ett sted i Danmark, to steder i Sverige og seks steder i Norge (Proschwitz 2009, 2010, K.M. Olsen pers. obs.). De norske funnstedene er Florø, Bergen, Tysnes, Osterøy, Holsnøy og Hatlestrand. Totalt er 17 individer kjent fra Norge. Arten er knyttet til trestammer og bergvegger i kyststrøk. Et stort antall prøver med Balea sp(p). er gjennomgått, både i Sverige og Norge, og det beskjedne antallet dyr som ikke er B. perversa tyder på at vesttårnkøllesneglen er sjelden og fåtallig i Skandinavia. Det gjenstår imidlertid mye feltarbeid før vi kan endelig fastslå artens status. Ingen ny informasjon har tilkommet siden 2010.

Cochlicopa lohmanderi

Dvergagatsnegl

Cochlicopa lubrica

Storagatsnegl 5-7.5 x 2.4-2.9 mm. Trives best i fuktige områder. Lever av råtnende planter og sopp (ikke andre snegler som Wikipedia påstår). Spredt over hele verden. – Svenska blötdjurAnimalBase

Cochlicopa lubricella

Småagatsnegl 4.0-5.7 x 1.8-2.3 mm. Lever i tørrere områder enn C. lubrica, er ikke like vanlig og er mer følsom for lav pH (som i sur nedbør). – Svenska blötdjur –  AnimalBase

Cochlicopa repentina

Mellomagatsnegl

Merdigera obscura

Pyntesnegl 8.5-10.5 x 3-4 mm. Lever i løvskog med noe kalk og finnes gjerne på trestammer og fjellknauser. Kalles pyntesnegl fordi den gjerne dekker skallet med skitt som kamuflasje. – Svenska blötdjurAnimalBase

Euconulus fulvus

Gulperlesnegl 2.0-2.5 x 2.8-3.5 mm. Vanlig. – Svenska blötdjurAnimalBase

Euconulus praticola

Myrperlesnegl 3-3.5 x 3-3.5 mm. Finnes bare i fuktige omgivelser. – AnimalBase

Euconulus trochiformis

Sumpperlesnegl 2-2.5 x 2.8-3.5 mm – AnimalBase

Zonitoides arboreus

Gartnerglanssnegl 1.7-3 x 4.5-6 mm. Kommer opprinnelig fra Nord-Amerika, men er spredt til hele verden. I Norge tett forbundet med gartnerier, hagesentre og andre oppvarmede steder. – Svenska blötdjurAnimalBase

Zonitoides nitidus

Sumpglanssnegl 3.5-4.0 x 6-7 mm. Lever i våte områder og kan bli minst 3 år. Spiser frukt, sopp og råtnende planter. – Svenska blötdjurAnimalBase

Aegopinella nitidula

Isterglanssnegl 4-6 x 6-8 mm. Spiser andre minisnegler, mark og døde insekter. – AnimalBase Svenska blötdjur

Aegopinella pura

Gitterglanssnegl 2.0-2.7 x 3.5-5.0 mm. Vanlig langs kysten. – AnimalBaseSvenska blötdjur

Nesovitrea hammonis

Mørkribbeglanssnegl 1.9-2.1 x 3.6-4.1 mm. Lever hovedsakelig i fuktig skogbunn. Svært vanlig. – AnimalBase Svenska blötdjur

Nesovitrea petronella

Lysribbeglanssnegl 2-2.5 x 4.2-5 mm – AnimalBase –  Svenska blötdjur

Oxychilus alliarius

Løkglanssnegl 3.5-4 x 5-7 mm Spiser andre minisnegler. Avgir hvitløkslukt når den forstyrres. – Svenska bløtdjurAnimalBase

Vitrea contracta

Småkrystallsnegl 1.0-1.4 x 1.8-3.0 Foretrekker varme, tørre områder med kalkgrunn. I sterk tilbakegang mange steder bl.a. grunnet sur nedbør. – AnimalBase

Vitrea crystallina

Storkrystallsnegl 1.4-2.1 x 3-4 mm Svært vanlig på fuktige steder. Finnes i omtrent hele Europa, i Norge nord til 65° N. – Svenska blötdjurAnimalBase

Discus ruderatus

Brundiskossnegl, opptil 7mm i diameter. Lever hovedsakelig i barskog, der den finnes på stubber og under bark. – Svenska blötdjurAnimalBase

Discus rotundatus

Flekkdiskossnegl, opptil 7mm i diameter. Lever i (edel)løvskog og hager, der den ofte finnes på stubber, under bark og på fjellknauser. – Svenska blötdjurAnimalBase

Lucilla singleyana

Veksthusdiskossnegl, opptil 1.2 x 3 mm. Finnes i Norge bare innendørs og regnes som en fremmed art. Lever et stykke nede i jorda og skal være blind. – AnimalBase

Punctum pygmaeum

Pygmediskossnegl, opptil 1,5 mm i diameter. Vanlig, men størrelsen gjør at den ofte blir oversett. – Svenska blötdjur

Lauria cylindracea

Vestpuppesnegl, opptil 4 x 2 mm. Utbredt langs vestkysten av Norge nord til Lofoten. Legger ikke egg, men føder levende unger. Kan bli minst 4 år (voksen etter 2,5 år). – Miljolare  – Svenska blötdjurAnimalBase

Pupilla muscorum

Puppesnegl, opptil 4.0 x 1.75 mm. Føder vanligvis levende unger men kan også legge nesten klekkeferdige egg. Lever av råtnende planterester og trives på varme steder med kalkgrunn. – AnimalBase

Pupilla pratensis

Kalkpuppesnegl, opptil 4,5 x 2 mm. Relativt nylig anerkjent som egen art og utbredelsen i Norge er usikker, utover de 6 stedene den er funnet (Østlandet og Nordland). Trives på kalkrike myrer og våte enger (Østlandet), men i fuktigere klima også på tørrere kalkrike enger (Nordland). Rødlistet AnimalBase

Acanthinula aculeata

Piggsnegl, opptil 2,5 × 2,5 mm. Foretrekker løvskog og kratt på kalkholdig grunn. – Svenska blötdjur AnimalBase

Spermodea lamellata

Lamellsnegl, 2 x 2 mm. Trives best i gammel løvskog og finnes gjerne i fuktige løvhauger. Ikke avhengig av kalkgrunn. Spesielt vár for vibrering. – Svenska blötdjur  – AnimalBase

Zoogenetes harpa

Blåbærsnegl, opptil 4 x 3 mm. Utpreget nordlig utbredelse (circumpolar). Lever i barskog der den spiser blåbær og beslekta planter. – Svenska blötdjur  – AnimalBase

Vallonia costata

Ribbealabastsnegl, opptil 2,7 mm i diameter. Lever i tørr, kalkrik jord. – Svenska blötdjurAnimalBase

Vallonia exentrica

Eksenteralabastsnegl, opptil 2,2 mm i diameter. Finnes på tørr kalkgrunn. – Svenska blötdjur  – AnimalBase

Vallonia pulchella

Senteralabastsnegl, opptil 2,5 mm i diameter. Finnes på litt fuktigere kalkgrunn. – Svenska blötdjur  – AnimalBase

forts. kommer